Aktywizacja zawodowa w PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje, że dysponuje środkami finansowymi na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w wieku do 30 życia, które mogą być przeznaczone na wsparcie w postaci: 
bonu na zasiedlenie;
organizację staży w ramach bonu stażowego;
zatrudnienie w ramach bonu zatrudnieniowego.
 
Zapraszamy zainteresowanych bezrobotnych do składania przedmiotowych wniosków. Wnioski są przyjmowane w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu  przy ul. Pułaskiego 14. Wnioski  rozpatrywane będą w kolejności wpływu  do Powiatowego Urzędu Pracy  w Zgorzelcu. W sytuacji wyczerpania środków przeznaczonych na w/w cele opublikowany zostanie stosowny komunikat.
Przedmiotowe wsparcie finansowane będzie przede wszystkim w ramach środków:
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgorzeleckim (III)”  - Poddziałanie 1.1.2,
Funduszu Pracy przyznanych dla powiatu na podstawie algorytmu powiatu.
 
Złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku oraz spełnienie kryteriów ustawowych nie będzie równoznaczne z przyjęciem wniosku do realizacji, ponieważ pomoc w formie bonu ma charakter fakultatywny ( nie ma również procedury odwoławczej od odmowy przyznania bonu). 
 
Szczegółowe informacje na temat bonu można uzyskać u doradcy klienta oraz w pokoju nr 110 lub 111 (telefon - 757755605,  wew. 110 - 111 757770530) w godzinach od 8.00 do 14.00.oraz na stronie internetowej Urzędu: 
 
Ogólne zasady udzielania w/w wsparcia oraz aktualne formularze wniosków wraz z kompletem załączników dostępne są u doradcy klienta i mogą zostać wydane  po założeniu Indywidualnego Planu Działania.